Kişisel veri işlemenin prensipleri

Sevgili müşteri,

Easy Software'in (bundan böyle “biz” veya “Şirketimiz” olarak anılacaktır) kişisel bilgilerinizi Şirket ürün ve hizmetlerini sunma, sonuçlandırma, sağlama ve sürdürme ile bağlantılı olarak nasıl işlediğini size bildirelim.

Bu İlkelerin amacı, topladığımız belirli kişisel veriler, bunları nasıl ele aldığımız, onları hangi kaynaklardan aldığımızı, hangi amaçla kullandığımızı, kime verebileceğimizi, bilgiyi nereden alabileceğiniz hakkında bilgi vermektir. İşlediğimiz kişisel verileriniz veya kişisel verilerinizin korunmasıyla ilgili kişisel haklarınız nelerdir?

Bu nedenle, lütfen bu İlkelerin içeriğini okuyun. Tüm şubelerimizde, Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londra, Birleşik Krallık veya e-posta adreslerinden sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız: info@easysoftware.com.

1. Genel bilgi

Şirketimiz, sözleşmeye bağlı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi veya resmi makamların kullanımına ilişkin olarak, uymak zorunda olduğumuz müşteri kişisel verilerin işlenmesine ilişkin çeşitli yasal yükümlülüklere tabidir. Bu bağlamda, kişisel verilerinizi vermeden ürünlerimizi ve hizmetlerimizi hiç sağlayamayacağız. Ayrıca, müşterinin kişisel verilerini, müşteri hizmetleri amacıyla yasal yükümlülükler çerçevesinin ötesinde işleyerek, hedeflenen ürün ve hizmet teklifleriyle size hitap ediyoruz. Bunu yapmak için rızanıza ihtiyacımız var. Bu durumlarda onayınızı vermemeye karar verirseniz, sağladığımız veriler kapsamına bağlı olarak, sunduğumuz ürün veya hizmetlerimiz sınırlı veya başka şekilde ayarlanabilir. Her müşteri, sınırlamaların veya ayarların kapsamı hakkında bilgilendirilir.

Aksi açıkça belirtilmedikçe, burada yer alan tüm bilgiler, potansiyel müşterilere ait kişisel verilerin işlenmesi için de geçerlidir; yani, iletişim kurduğumuz ancak henüz bir sözleşme ilişkisi kurmayan kişilerin yanı sıra eski müşteriler de. Burada yer alan bilgiler, Şirket'in kimi yükümlülükleri olduğu veya Şirket'le kendileriyle bir sözleşme ilişkisi olmaksızın doğrudan irtibat içinde olduğu diğer kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine makul ölçüde uygulanır ( tüzel kişiler temsilcisi gibi).

1.1. Kişisel Veri İşleme İlkeleri

Kişisel verilerinizi işlemenin bir parçası olarak, kişisel veri korumasının en üst standartlarına saygı duyuyoruz ve özellikle aşağıdaki ilkelere uyuyoruz:

(a) Kişisel verilerinizi açık ve anlaşılır şekilde tanımlanmış bir amaç için tanımlanmış araçlarla, tanımlanmış bir şekilde ve sadece amaç açısından gerekli olan bir süre boyunca işliyoruz; biz sadece müşterilerin kesin kişisel verilerini işliyoruz ve işlemlerinin tanımlanmış amaç için uygun ve gerekli olduğundan emin olmamız;

(b) Kişisel verilerinizi mümkün olan en yüksek düzeyde güvenliğin sağlanması ve müşteri kişisel verilerine, değiştirilmelerine, yok edilmesine veya kaybolmasına, yetkisiz transferlere, diğer izinsiz işlemlere veya diğer kötüye kullanımlara yetkisiz veya tesadüfi erişimi önleyecek şekilde koruyarak işliyoruz;

(c) Kişisel verilerinizin işlenmesi ve bu tür işlemlerin koşulları ile diğer ilgili haklarınız hakkında kesin ve tam bilgi alma haklarınız hakkında her zaman açıkça bilgilendiririz;

(d) Şirketimizde olası tüm riskleri karşılayan bir güvenlik seviyesini sağlamak için yeterli teknik ve organizasyonel önlemlere bağlı kalıyoruz; Müşteri kişisel verileriyle temas eden tüm kişiler, bu verilerin işlenmesiyle bağlantılı olarak edinilen bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgi

2.1. Yönetici Hakkında Bilgi

Kişisel verilerinizin yöneticisi Şirketimiz, yani Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londra, İngiltere, ID: 08960980

2.2. İşlemenin Amacı ve Hukuki Dayanağı

2.2.1. Kişisel Verilerinizin Onayınız Olmadan İşlenmesi

Bu, belirli kişisel verileri bize, size ürün veya hizmetimizi sunmamıza veya başka şekilde edinilen kişisel verilerinizi işleme koyma hakkına sahip olduğumuzu bildirmekle yükümlü olduğunuz durumlarla ilgilidir.

(a) Kanun gereğince, yasal yükümlülüklerimize uymak için aşağıdakileri yerine getirmeden kişisel verilerinizi sizin onayınız olmadan işleme koyma hakkına sahibiz:

(i) kamu makamlarına yasal açıklamalara uyum;

(ii) arşivleme yükümlülüklerine uyum.

(b) Sizinle bir sözleşmenin sonucu veya performansı.

(c) Özellikle mahkeme veya diğer uyuşmazlıkların amacı için, her türlü ihtilafın çözülmesi hususunda, yasa ile korunan hak ve çıkarların korunması.

2.2.2. Kişisel Verilerinizin Onayınız ile İşlenmesi

Bu özellikle, sağlanan veya başka bir şekilde edinilen kişisel verileri işleme koyduğumuza gönüllü olarak katıldığınız durumlarla ilgilidir. Onayınızı vermemek, Şirketimizin belirli ürün veya hizmetleri sunmasını engellemek veya ürün ve hizmetlerin kullanılabilirliğini, kapsamını veya koşullarını makul bir şekilde ayarlamasına neden olmak için bir neden olabilir.

Şirketimiz rızanıza dayanarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işler:

(a) müşteri hizmetleri; Bunlar, bir sözleşmenin ya da kişisel veri işlemenin başka bir yasal çerçevesinin yerine getirilmemesi anlamına gelen faaliyetlerdir ve aşağıdakileri içerir: (i) piyasa araştırması, (ii) sunulan hizmetler ile bağlantılı olarak Şirketimizin web sitesinde müşteri eylemlerinin izlenmesi ( Bu nedenle, bu amaç, Şirketimizin web sitesine ziyaretçilerin eylemleri hakkındaki bilgilerin, Elektronik İletişim ve Mobil Uygulamalara İlişkin Maddelerde aşağıda tarif edilen çerezler biçiminde elde edilmesi ile ilgili değildir;

(b) ürün ve hizmetlerin sunulması; Özellikle, bu, bilgi paylaşımı, Şirketimizin ve diğer tarafların ürün ve hizmetlerinin sunulması, belirli müşterilere yönelik ürün ve hizmet teklifleri de dahil olmak üzere, posta, elektronik araçlar (elektronik posta ve gönderilen mesajlar dahil) gibi çeşitli kanallar aracılığıyla mobil cihazlara bir telefon numarası ile) veya telefonla bir web sitesi üzerinden. Bu durumlarda belirli bir dereceye kadar, Şirketimiz ayrıca, rızasını almadan müşterilere ürün ve hizmet sunma hakkına sahiptir; Kanunun öngördüğü hallerde, bu hususta, herhangi bir ürün veya hizmet teklifi ile uyuşmazlığınızı ifade etme hakkınız hakkında bilgilendirileceksiniz. Bu bağlamda kişisel bilgileriniz, üçüncü şahıslara bilgi dağıtımı ve ürün ve hizmet sunumu amacıyla üçüncü taraflara da iletilebilir. Bu İlkelerde daha fazla ayrıntı aşağıda verilmiştir.

2.3. İşlenmiş Müşteri Kişisel Verilerinin Kapsamı

Şirketimiz kişisel verilerinizi yukarıdaki amaçlara ulaşmak için gerektiği ölçüde işler. Özellikle iletişim ve kimlik verilerini işliyoruz. Müşterilerin işlenmiş kişisel verilerin kapsamı hakkında detaylı bilgi, bu İlkelerin Ek 1'unda belirtilmiştir.

2.4. Kişisel Veri İşleme Yöntemleri

Şirketimizin kişisel verilerinizi nasıl işlediği yöntemi, Şirketimizin bilgi sistemlerinde, algoritmik işleme dahil, hem manuel hem de otomatik işlemeyi içerir.

Kişisel verileriniz esas olarak Şirketimiz çalışanları tarafından ve gerektiğinde üçüncü taraflarca işlenir. Kişisel verilerinizin üçüncü bir tarafa ifşa edilmesinden önce, üçüncü tarafla yazılı bir anlaşmaya her zaman Şirketimiz tarafından yasal yükümlülükleri doğrultusunda bağlı kaldığı kişisel veri işleme konusunda aynı garantileri içeren yazılı bir anlaşmaya gireriz.

2.5. Kişisel Verilerin Alıcıları

Kişisel bilgileriniz, özellikle de özel durumlarda ve tüm güvenlik önlemlerine uygun olarak, kişisel verilerin müşterileriyle çalışmayı gerektiren mesleki görevlerinin yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak Şirketimizin çalışanlarına sunulmaktadır.

Ayrıca, kişisel verileriniz, Şirketimizin müşterilerinin kişisel verilerin işlenmesine katılan üçüncü taraflara açıklanır veya bu kişisel veriler, yasalar uyarınca diğer gerekçelerle de kullanılabilir hale getirilebilir. Kişisel verilerinizin üçüncü bir tarafa ifşa edilmesinden önce, üçüncü şahısla birlikte kişisel verilerin işlenmesini, Şirketimiz tarafından kaldığı şekilde kişisel veri işleme konusunda aynı garantileri içerecek şekilde yazılı bir anlaşmaya gireriz. yasal yükümlülüklerine uygun olarak.

2.5.1. Yürürlükteki mevzuata uygun olarak, Şirketimiz sizin izniniz olmadan veya doğrudan, kişisel verilerinizi şu şekilde açıklamakla yükümlüdür:

  • ilgili devlet makamları, mahkemeler ve kolluk kuvvetleri yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ve kararın uygulanması amacıyla;
  • Diğer taraflar, alacakların tahsilâtından tahsilât maksadıyla üçüncü şahıslar gibi mevzuatın öngördüğü ölçüde.

2.5.2. Kişisel verileri ilgili ölçüde temsil eden bilgileri elden çıkarmamıza izin veren rızanıza bağlı olarak, kişisel verilerinizi Easy Software ltd'ye de bildiririz. Bilgilerin dağıtımı, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin sunulması, Şirketimizin hak ve menfaatlerinin korunması ve müşteri hizmetleri için.

2.6. Kişisel Verilerin Yabancı Ülkelere Açıklanması

Kişisel bilgileriniz, Çek Cumhuriyeti ve Uluslararası Grup kuruluşlarının bulunduğu ve Çek Cumhuriyeti gibi aynı kişisel veri koruma standardını paylaşan diğer Avrupa Birliği ülkelerinde işlenir. Ne Şirketimiz ne de müşteri kişisel verilerin işlenmesine katılan kuruluşlar, müşterilerin kişisel bilgilerini Avrupa Birliği dışındaki ülkelere ifşa etmemektedir.

2.7. Kişisel Bilgi İşleme Süreci

Şirketimiz müşterinin kişisel verilerini sadece işlem amacına uygun bir süre için işlenmiştir. Zaman zaman belirli bir amaç için gerekli olan belirli kişisel verileri işlemek için ihtiyaç varlığını değerlendiririz. Verilerin artık işlendiği amaçlardan herhangi biri için gerekli olmadığını tespit ettikten sonra, verileri yok ediyoruz. Bununla birlikte, kişisel verilerin işlenmesinin belirli amaçlarına ilişkin olarak, kişisel verilerin kullanılabilirliği ile ilgili olağan terimini dahili olarak değerlendirdik, bu sürenin sona ermesinden sonra, bu tür kişisel verileri belirli bir amaç için işleme gereksinimini en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Bu bağlamda, aynı zamanda aşağıdaki amaçlarla işlenen kişisel verilerin de tutar:

(a) sözleşmelerin performansı, müşteri ile sözleşme ilişkisinin süresi boyunca işlenir; Daha sonra, ilgili kişisel veriler genellikle on yıl için kullanılabilir;

(b) ürün ve hizmetlerin sunulması sözleşme ilişkisinin süresi boyunca işlenir; Daha sonra, ilgili kişisel veriler genellikle on yıl için kullanılabilir; Bu bağlamda üçüncü şahıslara kişisel veriler açıklanırsa, işlem süresi, bu İlkelerde belirtilen ilgili mevzuata ve kurallara uygun olarak üçüncü taraflarca tanımlanır;

(c) müşteri bakımı, müşteri ile sözleşme ilişkisinin süresi boyunca işlenir; Daha sonra, ilgili kişisel veriler genellikle on yıldır kullanılabilir.

2.8. Onayı Geri Alma Hakkı

Bu İlkelerde kişisel verilerinize neden ihtiyaç duyduğumuzu açıklamaya çalıştık ve belirli amaçlar için bunları yalnızca sizin rızanızla işleyebiliriz. Kişisel verilerinizi işlemek için Şirketimize onay vermek zorunda değilsiniz ve ayrıca sizin rızanızı iptal etme hakkına da sahipsiniz. Bu noktada, bazı kişisel verileri sizin izniniz olmadan belirli amaçlarla işlemeye de hakkımız olduğunu hatırlatmak isteriz. Onayınızı iptal ederseniz, ilgili onay vermeyi gerektiren amaçlar için ilgili kişisel verilerin işlenmesini durdururuz; Bununla birlikte, aynı kişisel verileri başka amaçlarla işlemeye hak kazanabilir veya hatta yükleyebiliriz.

Onayınızı vermeyi reddetmeniz veya iptal etmeniz durumunda, şunları yapabiliriz:

(a) buna bağlı olarak, ürünlerimizin veya hizmetlerimizin kullanılabilirliğini, kapsamını veya koşullarını ayarlayın veya

(b) Ürün veya hizmetlerin söz konusu şartlarda sağlanması için gerekli olduğunu tespit ettikten sonra size ürünlerimizi veya hizmetlerimizi vermeyi reddederiz.

Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili rızanızı iptal etmek isterseniz, lütfen şubelerimizden birine başvurun, Şirketimize bir mektup gönderin, Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 Şehir Yolu, EC1V 2NX Londra, Birleşik Krallık, veya e-posta yoluyla: info@easysoftware.com veya Easy Software'in web sayfalarındaki form aracılığıyla.

2.9. Kişisel Verilerin Kaynakları

Müşterilerin kişisel bilgilerini özellikle aşağıdakilerden alıyoruz:

(a) Müşteriler tarafından, doğrudan Şirket'in ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sözleşmelerin imzalanması gibi ve / veya Müşterinin ürün veya hizmetlerinin kullanımı sırasında veya Şirketin ürünleri hakkında bilgi vermenin bir parçası olarak ve / veya dolaylı olarak; Şirketin web sitesi, vb. gibi müşteriler tarafından sunulan hizmetler;

(b) Pazarlama faaliyetlerinin ve kampanyalarının bir parçası olarak Şirketimizin hizmetleri ile ilgilenen potansiyel müşteriler;

(c) müşterilerin diğer kişisel verilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla kendi faaliyetleri.

2.10. Kişisel Verilere Erişim ve Müşteri Haklarının Korunması Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili bilgi için bize sorarsanız, gecikme olmaksızın sizinle ilgili olarak işlediğimiz veriler hakkında size bilgi vereceğiz. Bu bilgileri sağlamak için, bilgiyi sağlamak için yapılan masrafların makul bir şekilde tazmin edilmesini talep etme hakkına sahibiz. Şirketimizin veya veri süreçlerinin işlenmesine katılan bir üçüncü tarafın kişisel verilerinizin koruma ile çelişen olduğunu tespit ederseniz veya düşünürseniz. özel hayatınızın ve / veya kişisel verilerinizin yanlış olması durumunda, özellikle de yasalarla çelişen, şunları yapabilirsiniz:

(a) Şirketimizden veya verilerin işlenmesine katılan üçüncü taraflardan açıklama talep etmek;

(b) kusurlu devletin tazminini talep etmek; özellikle kişisel verilerin düzeltilmesini veya değiştirilmesini isteyebilirsiniz; gerekirse, veriler geçici olarak engellenir veya yok edilir.

İsteğinizin yasal olduğunu tespit edersek, Şirketimiz veya verilerin işlenmesine katılan üçüncü taraf, kusurlu devleti ücretsiz olarak ve hemen kaldırır.

2.11. Kişisel verilerin bir işlemcisi olarak şirket

Bazı durumlarda, Şirketimiz ayrıca müşteri kişisel verilerini başka bir tarafın (başka bir yöneticinin) yetkisi ile idare etmektedir. Örneğin, bu davalar üçüncü şahıs ürünleri veya hizmetleri veya üçüncü şahıslarla işbirliği için Easy Software ltd. Ayrıntılı bilgi için, Şirketimiz özel durumla ilgili bilgi verme yetkisine sahip olmadıkça, kişisel verilerin özel yöneticisi ile bağlantıya geçmek her zaman gereklidir.

2.12. Elektronik İletişim ve Mobil Uygulamalar

Müşteri hizmetlerinin bir parçası olarak, Şirketimiz ürün ve hizmetlerini kullanmak için modern elektronik iletişim araçlarını ve mobil uygulamaları kullanmanıza izin veren teknolojiler geliştirmektedir. Özellikle, bunlar internet, sosyal ağlar ve çeşitli mobil uygulamaların kullanımı ile ilgili hizmetleri içerir.

Sosyal ağlar. Ayrıca, çeşitli sosyal ağlar aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz. Bu iletişim kanallarını özellikle pazarlama araçları olarak kullanıyoruz; Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz şu anda sosyal ağlar aracılığıyla sağlanmamaktadır.

Kurabiye. Ayrıca, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sunarken çerezleri kullanıyoruz. Çerezler, bir web sitesini ilk kez yükledikten sonra kullanıcının bilgisayarında saklanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar, ziyaretçilerin web sitemizin içeriğiyle çalışma şeklini belirlemeyi kolaylaştırır, bu da web sitemizi ziyaret edenlerle daha yakın bir iletişim kurmamıza veya daha verimli bir pazarlama yapmamıza yardımcı olur. Çerezler hakkında daha fazla bilgi sitemizde mevcuttur.

2.13. Prensipler

Bu İlkeler ___________ 'den itibaren geçerli ve etkilidir. İlkelerin güncel hali Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmakta olup ayrıca şubelerimizde de mevcuttur.

Ek 1 - İşlenmiş Kişisel Verilerin Kapsamı

Kimlik verileri - bunlar ad, soyad, tarih, e-posta, telefon numarası, işveren veya gibi verileri içerir. temsil edilen şirket; gerçek kişiler olan müşteriler için - girişimciler, ayrıca kimlik numarası ve vergi numarası. Diğer olası tanımlama verileri, örneğin, kullanılan bilgisayarın IP adresi ve kullanmaya karar verdiğimiz belirli kimlik doğrulama verileriyle ilgili bilgileri içerir.

İletişim verileri - ad, soyad, iletişim adresleri, telefon numaraları, e-posta adresleri veya diğer benzer iletişim bilgileri. Diğer benzer iletişim verileri, kullanılan bilgisayarın IP adresi ve kullanmayı kabul ettiğimiz belirli kimlik doğrulama verilerinin dosyaları olabilir.

Bir ürün veya hizmet için gönderilmiş bir başvuruyu geri çekmeniz durumunda, aynı zamanda, çekilme işleminden önce sağlanan verilerle birlikte uygulama çekilme tarihini de işleme koyarız.

Sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinden kaynaklanan veriler - sağlanan ürün veya hizmetin niteliğine bağlı olarak, sağlanan ürün veya hizmetle ilgili bilgileri işliyoruz. Bu kategoride, sözleşme süresi gibi kişisel verileri işliyoruz, ________

Ürünlerimizin veya hizmetlerimizin sağlanmasıyla bağlantılı olarak edinilen kişisel veriler - bunlar, etkileşimlerimiz sırasında edinilen kişisel verileri içerir. Özellikle şunları içerir:

(i) iletişimi sağlamak için hizmet veren veriler;

(ii) tercih ettiğiniz iletişim dilinin kayıtları, bir ürün veya hizmete olan ilginiz, yatırım stratejileriniz veya bize açıklanan özel gereksinimleriniz.

30 günlük ücretsiz deneme sürümünde Easy Project'i deneyin

Coğrafi konumunuzda tam özellikler, SSL korumalı, günlük yedeklemeler